Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen
Lid 1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en over- eenkomsten betreffende de koop en verkoop, levering, plaatsing, be- en/of verwerking van de producten die Thuisin Kozijnen verkoopt, levert, plaats be- en/ of verwerkt, een en ander in de ruimste zin des woords.
Lid 2: Op de tussen Thuisin Kozijnen en koper gesloten overeenkomst zijn geen andere voorwaarden van toepassing dan de onderhavige tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk door Thuisin Kozijnen is bevestigd.

Artikel 2 – Overeenkomst
Lid 1: De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het door of namens Thuisin Kozijnen aan de koper aangeboden koopcontract/opdrachtbeves- tiging. De achteraf aan de koper toe te sturen opdrachtbevestiging geldt slechts als een bevestiging van de reeds tot stand gekomen overeenkomst.
Lid 2: Mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers van Thuisin Kozijnen zijn niet bindend, tenzij en voor zover zij achteraf door Thuisin Kozijnen schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 – Prijs
Lid 1: De overeengekomen prijs is inclusief BTW, tenzij anders is overeengeko- men.
Lid 2: De overeengekomen prijs kan door Thuisin Kozijnen niet achteraf worden verhoogd, tenzij dat door toedoen van de koper de levering wordt uitgesteld of vertraagd met een periode langer dan drie maanden en in die periode kostprijs- factoren verhoging hebben ondergaan.
Lid 3: Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de prijs fou- tief is gecalculeerd, wordt de koper daarvan op de hoogte gesteld. De koper zal de juiste prijs accepteren indien het verschil tussen de foutief gecalculeerde prijs en de juiste prijs niet meer is dan 15 %. De overeenkomst wordt dan geacht te zijn gesloten voor de juiste prijs. Indien het verschil tussen de foutief gecalculeerde prijs en de juiste prijs meer dan 15% bedraagt, is de koper niet verplicht de juiste prijs te accepteren doch kan alsdan van de overeenkomst afzien, in welk geval de overeenkomst wordt geacht nimmer te hebben bestaan, tenzij Thuisin Kozijnen aanbiedt het prijsverschil voor zover de genoemde 15% overschrijdende voor haar rekening te zullen nemen.

Artikel 4 – Leveradres
Lid 1: Onder leveradres wordt verstaan het adres en woonplaats van koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Lid 2: Vervoer en opslag van de gekochte goederen is, tenzij anders overeengekomen, voor rekening en risico van Thuisin Kozijnen

Artikel 5 – Montage
Lid 1: Montage van de gekochte goederen vindt plaats indien zulks is overeengekomen.
Lid 2: Onder montage wordt verstaan, demontage oude kozijnen, montage nieuwe kozijnen, afwerken van de buitenzijde van de vervangen kozijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Lid 3: Thuisin Kozijnen zal bij de montage steeds de nodige zorg betrachten. Mocht bij de montage schade ontstaan welke gevolg is van schuld van Thuisin Kozijnen, dan zal Thuisin Kozijnen deze schade vergoeden tegen de dagwaarde. De dagwaarde wordt door een door Thuisin Kozijnen aan te wijzen derde bepaald. Indien koper het met de bepaalde dagwaarde niet eens is, kan hij op eigen kosten een contra expertise laten verrichten. Schade die het gevolg is van reeds bestaande bouwkundige gebreken, scheuren, losliggende stenen of andere al dan niet verborgen oorzaken welke voor demontage reeds aanwezig waren, behoeft Thuisin Kozijnen niet te vergoeden. Hetzelfde geldt voor schade ten gevolgen van overmacht of schuld van derden. Koper heeft niet het recht om geclaimde schade te compenseren met de koopprijs.
Lid 4: Afwerking van de binnenzijde van de kozijnen met hout, stucwerk of gips- plaat vindt alleen plaats indien dit specifiek is overeengekomen.
Lid 5: Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat voor het deugdelijk monteren van de gekochte goederen nog aanvullende bouwkundige voorzienin- gen nodig zijn, dan zal de koper hieraan zijn medewerking verlenen.
Lid 6: De kosten van deze aanvullende bouwkundige voorzieningen zullen als meerwerk aan de koper in rekening worden gebracht.
Lid 7: Indien deze kosten meer bedragen dan 15% van het oorspronkelijke order bedrag zal Thuisin Kozijnen koper hiervan mededeling doen. De koper kan dan de overeenkomst ontbinden, tenzij Thuisin Kozijnen aanbiedt de kosten voor zover deze meer dan bedoelde 15% bedragen, voor haar rekening te nemen.

Artikel 6 – Vergunningen
Lid 1: Alle kosten die aan het verkrijgen van een benodigde vergunning zijn ver- bonden komen voor rekening van de koper.

Artikel 7 – Annulering
Lid 1: Indien koper de overeenkomst na het tot stand komen wenst te ontbinden, dient hij dit schriftelijk binnen 3 dagen na ondertekening van de overeenkomst per aangetekend schrijven aan Thuisin Kozijnen mede te delen op het adres: Demmersweg 92, 7556 BN Hengelo.
Lid 2: Na de 3 dagen termijn kan Thuisin Kozijnen akkoord gaan met de annu- lering in welk geval de koper gehouden is het positief contractsbelang of de werkelijk gemaakte kosten te vergoeden. Onder “positief contractsbelang“ wordt verstaan de gemaakte verkoopkosten, overhead kosten en de gederfde winst, welke wordt gesteld op 25% van het orderbedrag, tenzij de werkelijke kosten en de gederfde winst hoger mochten zijn, in welk geval de werkelijke kosten en de gederfde winst dient te worden vergoed door de koper.

Artikel 8 – Betaling
Lid 1: Betaling dient steeds zonder korting of verrekening te geschieden uiterlijk op de eerste dag van levering dan wel op de laatste montagedag ten kantore van Thuisin Kozijnen of een door haar aan te wijzen derde. Een eventuele aanbetaling dient volgens de voorwaarden op de factuur betaald te worden.
Lid 2: Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper aan Thuisin Kozijnen vanaf de vervaldag vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan over het hele factuurbedrag.
Lid 3: Zijn er gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering dan komen die ten laste van de koper/wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden ingesteld op tenminste 15% van het in te vorderen bedrag, vermeerderd met de BTW, met een minimum van € 250,- en worden verschuldigd op het tijdstip dat de vorderingen ter incasso uit handen worden gegeven.
Lid 4: Korting voor contante of vervroegde betaling wordt niet verleend, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 9 – Levertijd
Lid 1: Levering geschiedt zoveel mogelijk met inachtname van de op de overeenkomst dan wel op de inmeetrapportage vermelde termijn.
Lid 2: Indien echter vertraging ontstaat ten gevolgen van wijziging van werkom- standigheden of ten gevolge van vertraagde levering aan Thuisin Kozijnen van de benodigde grond en/of hulp- stoffen of ten gevolge van andere door Thuisin Kozijnen betreffende omstandig- heden, wordt de overeengekomen levertijd automatisch verlengd tot het moment waarop Thuisin Kozijnen weer leveren kan, zonder dat Thuisin Kozijnen tot enige schadeloosstelling wegens te late levering gehouden is.
Lid 3: Indien de overeengekomen datum van levering meer dan 6 maanden wordt overschreden kan koper de overeenkomst ontbinden, tenzij de overschrijding te wijten is aan omstandigheden welke voor rekening van de koper komen.

Artikel 10 – Reclames
Lid 1: Reclames, ter zake van gebrekkige levering of montage dienen binnen 8 dagen, nadat deze door koper is ontdekt, schriftelijk per aangetekend schrijven aan Thuisin Kozijnen te worden medegedeeld.
Lid 2: De bewijslast omtrent de hoeveelheid en de staat van de geleverde en/of gemonteerde zaken ten tijde van aflevering en/of voltooiing der werkzaamheden alsmede omtrent het moment van ontdekking van gebreken is bedoeld in vorig lid ligt bij de koper.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud
Lid 1: De geleverde zaken blijven eigendom van Thuisin Kozijnen totdat de koper aan al zijn verplichtingen met betrekking tot de overeenkomst of daarmee samen- hangende verbintenissen jegens Thuisin Kozijnen heeft voldaan. Tot dat moment wordt de koper geacht de zaken van Thuisin Kozijnen in bruikleen te hebben. Koper mag de geleverde zaken derhalve niet verwerken, verkopen, verpanden of leveren.
Lid 2: Koper wordt geacht de zaken uitsluitend voor Thuisin Kozijnen om niet te houden, zodat Thuisin Kozijnen behalve eigenaar tevens middels hem de bezitter van de zaken blijft.

Artikel 12 – Garantie
Lid 1: De deugdelijkheid van de geleverde en gemonteerde goederen wordt bij normaal gebruik en onderhoud volgens de normaal gebruikelijke technische details en garantie voorschriften gewaarborgd voor een periode van 10 jaren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te rekenen vanaf de datum van montage. Voor het hang- en sluitwerk van de geleverde goederen geldt een garantietermijn van 5 jaar.
Lid 2: Buiten de garantie vallen: – kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid, – beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies, van niet op de juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden of van het gebruik van ondeugdelijke bouwmaterialen; beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden die niet door of vanwege Thuisin Kozijnen zijn of werden verricht. – Beschadigingen of onvolkomenheden die het gevolg zijn van onjuist, onoordeelkundig of ruw gebruik van het geleverde.
Lid 3: De garantie omvat uitsluitend de vervanging of herstel ter keuze van verkoper van hetgeen door koper als ondeugdelijk in de zin van de aan het geleverde product te stellen kwaliteitseisen wordt aangetoond.
Lid 4: De garantie vervalt indien de koper zonder uitdrukkelijke toestemming van Thuisin Kozijnen reparaties of andere werkzaamheden aan het geleverde verricht dan wel doet of laat verrichten.
Lid 5: Indien de koper niet aan de artikelen 11 lid 1 en 4 voldoet is Thuisin Kozijnen niet gehouden aan haar garantie verplichtingen te voldoen.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid
Lid 1: De aansprakelijkheid van Thuisin Kozijnen is uitdrukkelijk beperkt de nakoming van de garantieverplichtingen zoals bedoeld in het vorige artikel. Over schadevergoedingsverplichting – overig etc. – worden uitgesloten, met uitzonderingen van de schadevergoedingsverplich- tingen welke op grond van dwingend recht op Thuisin Kozijnen rusten, en niet kunnen worden uitgesloten. Deze worden wel steeds beperkt tot het wettelijk toegestane minimum bedrag.
Lid 2: Indien Thuisin Kozijnen nalatig mocht zijn, zullen slechts die schaden door haar te dienen worden vergoed welke zijn te beschouwen als een onmiddellijk en dadelijk gevolg van de niet nakoming of gebrekkige nakoming. Hieronder wordt nadrukkelijk niet begrepen schade, die wordt geleden door het niet volledig of het niet tijdig gereed zijn van door Thuisin Kozijnen te verrichten diensten of te leveren zaken.
Lid 3: Thuisin Kozijnen is voorts niet aansprakelijk voor fouten of verzuimen van derden, zelfs als derden te beschouwen zijn als hulppersoon bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14 – Overmacht
Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft Thuisin Kozijnen, indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijdig uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de over- eenkomst geheel of ten dele door een schriftelijke verklaring te ontbinden, ter keuze van Thuisin Kozijnen, zonder dat Thuisin Kozijnen tot enige schade vergoe- ding of anderszins gehouden is. Een en ander laat de verplichtingen van koper om het reeds geleverde en de reeds gemaakte kosten te betalen onverlet.

Artikel 15 – Foldermateriaal
Koper zal zich nimmer beroepen op vermeldingen en kwalificaties in folder – c.q. reclamemateriaal, daar de daarin gedane mededelingen met betrekking tot tech- nische specificatie en dergelijke slechts bij benadering juist kunnen zijn.

Artikel 16 – Financieringsvoorbehoud
Lid 1: Indien de overeenkomst is gesloten onder de ontbindende voorwaarde van financiering dient de koper bij afwijzing hiervan tenminste twee bescheiden van afwijzing, van tenminste twee erkende geldverstrekkende instellingen aan Thuisin Kozijnen te overleggen. De ontbindende voorwaarde van financiering vervalt 30 dagen na ondertekening van de overeenkomst.
Lid 2: De koper geeft na betreffende afwijzing of na de 30 dagen termijn Thuisin Kozijnen de mogelijkheid de financiering door een door haar aan te wijzen geldverstrekkende instelling alsnog rond te krijgen. Met dien verstande dat het rentetarief marktconform blijft.

Artikel 17 – Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is steeds Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Artikel 18 – Bevoegde rechter
Terzake van geschillen die uit de tussen koper en Thuisin Kozijnen gesloten overeenkomsten mochten voortvloeien en die volgens de regels van de absolute competentie onder de bevoegdheid van de rechtbank vallen, zullen deze bij de rechtbank te Almelo worden beslecht.